ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 งานที่รับผิดชอบ

    • งานบริหารทั่วไป

    • งานนโยบายและแผน

    • งานกฎหมายและคดี

    • งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย

    • งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

    • งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

    • งานรักษาความสะอาด

    • งานควบคุมโรค

    • งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

    • งานสังคมสงเคราะห์

    • งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

    • งานส่งเสริมการเกษตร

    • งานส่งเสริมปศุสัตว์

    • งานตรวจสอบภายใน

    • งานกิจกรรมสุขภาพ

    • งานการเลือกตั้ง

    • งานกฎหมายและร้องทุกข์

 

 กองคลัง

 งานที่รับผิดชอบ

    • งานการเงิน

    • งานบัญชี

    • งานพัฒนาจัดเก็บรายได้

    • งานทะเบียนทรัพย์สิน  และพัสดุ

 

 กองช่าง

 งานที่รับผิดชอบ

    • งานก่อสร้าง

    • งานออกแบบและควบคุมอาคาร

    • งานประเภทสาธารณูปโภคต่างๆ

    • งานผังเมือง

    • งานสำรวจ

 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 งานที่รับผิดชอบ

    • งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

    • งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล

    • งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

    • งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา

    • งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน

    • งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

    • งานเทคโนโลยีการศึกษา