ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เล ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. 87-004 สายอนามัยยางม่วง-บ้านหนองโรง หมู่ที่ 4-6 ตำบลยางม่วง)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง